Naar content
Trending apps
 • Google Duo: videogesprekken van hoge kwaliteit

 • Gmail

 • Maps: Navigatie en OV

 • WhatsApp Messenger

 • Messenger: gratis sms'en en videobellen

Trending games
 • Fortnite

 • Minecraft Earth

 • Dr. Mario World

 • Harry Potter: Wizards Unite

 • Breaking Bad: Criminal Elements

Trending smartphones
 • OnePlus Nord N10 5G

 • POCO X3

 • Google Pixel 5

 • Google Pixel 4a

 • OnePlus Nord

Nieuwste tablets
 • Samsung Galaxy Tab S6

 • Samsung Galaxy Tab A 10.5

 • Samsung Galaxy Tab S4

 • Samsung Galaxy Tab S3 9.7

 • Asus Zenpad 3S 10

Wij werken momenteel aan een nieuw forum voor Androidworld. Het is daarom momenteel niet mogelijk om te reageren of nieuwe topics aan te maken.

Patrick

 • Lid sinds 14 januari 2009
 • Berichten 6244
 • Reputatie 180
 • Admin Admin
 • #1
 • 11 augustus 2011
 • 22:17

Zoals de meesten van jullie wel zullen weten heeft Androidworld een zustersite speciaal voor tablets: Tabletworld

Renate1970 wees ons erop dat er in Zie magazine van Ziggo in het stukje over tablets onder het kopje “Tips” een link naar Tabletworld is geplaatst.Dit betekent toch wel dat Tabletworld aardig aan de weg timmert en in het korte bestaan al een naam heeft gevestigd.

Bewerkt (11 augustus 2011 22:17)

minibrekkers

 • Lid sinds 16 juni 2011
 • Berichten 2271
 • Reputatie 10
 • #2
 • 11 augustus 2011
 • 22:41

Goed hoor! Gefeliciteerd en veel succes met tabletworld. Dat het maar net zo populair mag worden als AW. Ik hoop er binnenkort ook gebruik van te maken …

Bewerkt (11 augustus 2011 22:41)

Het_ratje

 • Lid sinds 02 december 2010
 • Berichten 3102
 • Reputatie 10
 • #3
 • 13 augustus 2011
 • 22:23

Mooi zo Patrick!!

Bewerkt (13 augustus 2011 22:23)

Sander_M

 • Lid sinds 22 september 2010
 • Berichten 5147
 • Reputatie 100
 • #4
 • 13 augustus 2011
 • 22:57

Kijk dit zijn de leuke berichten!
Ik ben stiekem ook al een beetje aan het neuzen voor een goede tablet, gewoon voor de heb

Bewerkt (13 augustus 2011 22:57)

Zie je iets op AW forum wat niet door de beugel kan? Laat het de moderators weten middels de rapporteer knop.
Inhoudelijke vragen over Android graag op het forum bespreken, deze worden per email/PM niet beantwoord.

minibrekkers

 • Lid sinds 16 juni 2011
 • Berichten 2271
 • Reputatie 10
 • #5
 • 13 augustus 2011
 • 23:17

Ja ik ook.. zag het voordeel er nooit van in ten opzichte van een laptop maar sinds ik een beetje android addict ben geworden ben ik net een klein kind.. hebbe hebbe hebbe. Maar wil wel een overwogen beslissing maken.. en daarna natuurlijk tabletworld op he ;-)

Bewerkt (13 augustus 2011 23:17)

werker123

 • Lid sinds 13 december 2010
 • Berichten 1644
 • Reputatie 0
 • #6
 • 14 augustus 2011
 • 00:34

Het ratje;205952
Mooi zo Patrick!!

he tratje even offtopic maar ik zat allemaal op mijn scherm te tikken omdat ik dacht dat die (wat is het) echt was naast cm ik dacht dat hij in het scherm zat omdat mn muis erover heen konxD

maar ik wil eigenlijk ook wel heel graag de epad transformer maar ik denk niet dat ik het geld er voor over heb zolang ik mijn laptop heb

Bewerkt (14 augustus 2011 00:34)

vogielvinee

 • Lid sinds 26 januari 2012
 • Berichten 1
 • Reputatie 0
 • #7
 • 30 januari 2012
 • 15:23

ïðèìåðíî ñîðîê ÷åëîâåê. Íî ãîâîðèëè, ÷òî âñå ýòî áûëî ïîäñòðîåíî Ãåíðèõîì ßãîäîé, ÷òîáû âçÿòü ïîä ëè÷íûé êîíòðîëü îõðàíó Êðåìëÿ,îáåçáîëèâàþùåãî ëåêàðñòâà, âûïèñàííîãî åå âðà÷îì. Äîêòîð Äàóòè ñàì äàâàë ïîäðîáíûå ïîêàçàíèÿ. Åùå äî òîãî, êàê ìèññèñ Êëåâåðõåì ñòàëà åãîÏîòîì ÿ ïîçâîíèëà ìàìå è äîëãî ñ íåé ðàçãîâàðèâàëà, äàæå ðàññêàçàëà î íåïðîñòèòåëüíîì ïîñòóïêå îòöà. Îíàòî íåïðåìåííî ñ íèì ðàçáåðåòñÿ. Ïîñëå ëåí÷àóãîäèëà â íåå, îòñêî÷èâ îò ïëîòíîé ÷åøóè íà áðþõå. Òèíòàëüÿ áûëà îøàðàøåíà è îñêîðáëåíà. Îíè ÷òî, â ñàìîì äåëå âîçíàìåðèëèñü âðåäÌà÷åõà íàñòîÿëà íà âèçèòå âðà÷à. Òîò ñêàçàë, ÷òî íè÷åãî óäèâèòåëüíîãî âåäü îòåö ïåðåæèë òàêîå ïîòðÿñåíèå. Ýòî áûë îñîáåííî ñèëüíûé ïðèñòóï. Îòåö Ïðîñòèòóòêè òàéëàíäà îòçûâûÑàìûå äåøåâûå ïðîñòèòóòêè ðîññèèÃäå ñíÿòü ïðîñòèòóòêó â óëüÿíîâñêåÏðîñòèòóòêè ãîðîäà áàðíàóëà àëòàéñêîãî êðàÿÀíêåòû ïðîñòèòóòîê ñ âèäèî

Bewerkt (24 april 2013 14:09)

Reageer

We werken momenteel hard aan een nieuw forum voor Androidworld. Het is daarom helaas niet mogelijk om op dit topic te reageren.